جزئیات اخبار

ماردون های دو گام، با بخش ایجاد فشار یا بدون فشار؟
ماردون های دو گام، با بخش ایجاد فشار یا بدون فشار؟

ماردون های دو گام، با بخش ایجاد فشار یا بدون فشار؟

ماردون های دو گام، با بخش ایجاد فشار یا بدون فشار؟

برای دستیابی به بهترین بازدهی در عملکرد ماردون دوگام، طراحی آن باید با توجه به نیازهای پلیمرها متعادل باشد .
ماردون دوگام معمولا از سه یا چهار بخش تشکیل شده است که هر یک وظیفه خاصی را بر عهده دارند .
بخش اول مربوط به تغذیه است، بعد از آن بخش مذاب کردن پلیمر و در انتها قسمت ایجاد فشار
metering قراردارد.

سایر خبرها